Retningslinjer & Genåbning 6. maj 2021 (Opdateret 1. aug 2021)

Retningslinjer & Genåbning 6. maj 2021 (Opdateret 1. aug 2021)

Retningslinjer & Genåbning 6. maj 2021 (Opdateret 1. aug 2021)

Opdateret - 1-8-2021 - Ændring er at der ikke længere er krav om coronapas for at klatre i klubben, dog er kravet staid gældende i fitnessrummet (Bøfrummet)
[English at the bottom] 

Kolding Klatreklub åbner for alle medlemmer, gældende fra torsdag d. 11. maj 2021. Der åbnes med Corona-restriktioner.

Restriktioner er afklaret med Dansk Klatreforbund og revideres, hvis der kommer nye meldinger om, hvordan vi som klatreklub skal forholde os til de restriktioner, retningslinjer og anbefalinger, der udsendes af myndighederne.

Det er et fælles ansvar, at hver enkelt klatrer overholder reglerne, og bidrager til et godt og sikkert klatremiljø. Sæt dig derfor ind i reglerne. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning fra klubben.

Junior- og ungdomsklatring

Deltager og forældre til Junior- og ungdomsklatring har lignede krav som alle andre medlemmer (afstand og afspritning)

Almindelig Klatring

Følgende gælder for al klatring i klubben i almindelig åbningstid og udenfor almindelig åbningstid.

Coronapas

Der er ikke krav om coronapas for at klatre i Kolding klatreklub. med undtagelse af ophold i klubbens fitnessrum

Krav om coronapas i klubbens fitnesrum

Alle over 18 år skal have et gyldigt coronapas ved ophold klubbens fitnessrum. Det kan fremvises som fx Appen ”MinSundhed”, udskrifter, testsvar på sms m.m

Ved coronapas forstås dokumentation for:

 • En negativ covid-19-test foretaget max 72 timer før ankomst til klubben. Testen kan både være foretaget som en PCR-test og en antigentest (kviktest).
 • En positiv covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel.
 • Et gennemført vaccinationsforløb mod coronavirus/covid-19. Et vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Klubben vil foretage stikprøvekontrol jævnligt.

Yderligere retningslinjer for Kolding Klatreklub gældende fra d. 6. maj 2021

Retningslinjerne er udarbejdet af Dansk Klatreforbund

Det er et fælles ansvar, at hver enkelt klatrer overholder reglerne, og bidrager til et godt og sikkert klatremiljø.

Når du klatrer i Kolding Klatreklub:

 • Du skal have været symptomfri i 48 timer (ingen feber, hoste, ondt i halsen).
 • Kun for fitnessrummet: Du skal have et gyldigt coronapas, der skal fremvises til et andet medlem i klubben ved ankomst. (Der vil blive foretaget stikprøvekontrol jævnligt)
 • Brug håndsprit. Gælder også efter spisning eller efter længere pauser.
 • Tjek ind på klubbens computer
 • Hold afstand til andre (så vidt muligt):
  • 2 meter ved klatring, træning og fysisk anstrengelse
  • 1 meter ved pause og almindelig færden i klubben
 • Lade være med at bide i rebet under føring
 • Brug egen flydende kalk – minimer mængden af kalk i luften og lad være med at klappe hænderne efter påføring af kalk. Lad være med at dele med andre.
 • Tjek ud på klubbens computer ved afgang

Max antal personer i klubben

 • Ikke relevant længere

Vi ses i klubben

På vegne af bestyrelsen

Jens Winbladh

Dear everyone in Kolding Climbing ClubKolding Climbing Club opens for all members, valid from Thursday 6 May 2021. It opens with Corona restrictions.

Restrictions have been clarified with the Danish Climbing Association and will be revised if there are new reports on how we as a climbing club should relate to the restrictions, guidelines and recommendations issued by the authorities.

It is a shared responsibility that each individual climber complies with the rules and contributes to a good and safe climbing environment. Therefore, familiarize yourself with the rules. Violation of the rules may result in expulsion from the club.

Junior and youth climbing

Participants and parents have the same corona rules as everyone else in the club, see beneath.

Ordinary Climbing The following applies to all climbing in the club during normal opening hours and outside normal opening hours.

Coronapas

Coronapas is not needed for climbing i Kolding Klatreklub.
But you need one to use the fitnessroom:

Coronapas in the fitnessroom

Everyone over the age of 18 must have a valid corona passport when staying at the fitnessroom. It can be displayed as, for example, the app “My Health”, printouts, test results on text messages, etc. Coronapas means documentation of:

 • A negative covid-19 test performed max 72 hours before arrival at the club. The test can be performed both as a PCR test and an antigen test (quick test).
 • A positive covid-19 test that is at least 14 days old and at most 180 days old.
 • A completed vaccination course against coronavirus / covid-19. A vaccination course is considered completed 14 days after the final dose.

The Corona Pas is presented to another member upon arrival at the fitnessroom. The club will perform random checks on a regular basis.

Corona guidelines for Kolding Climbing Club valid from 6 May 2021

The guidelines have been prepared by the Danish Climbing AssociationIt is a shared responsibility that each individual climber complies with the rules and contributes to a good and safe climbing environment.

When you climb in Kolding Climbing Club:

 • You must have been symptom-free for 48 hours (no fever, cough, sore throat).
 • Fitnessroom: You must have a valid corona passport to be presented to another member of the club upon arrival at the fitnessroom. (Random checks will be carried out regularly)
 • Use hand-alcohol. Also applies after eating or after longer breaks.
 • Check in on the club’s computer
 • Keep distance from others (as far as possible):
  • 2 meters for climbing, training and physical exertion
  • 1 meter at break and normal movement in the club
 • Use your own liquid chalk – minimize the amount of chalk in the air and do not clap your hands after applying lime. Do not share with others.
 • Check out the club’s computer on departure

See you in the club

On behalf of the Board

Jens Winbladh