Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter

Kolding Klatreklubs vedtægter:

§ 1 Navn

Klubbens navn er Kolding Klatreklub

Stk. 2

Klubben er hjemmehørende i Kolding Kommune

§ 2 Formål

Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke adventuresport, hovedsageligt klatring under de bedst mulige betingelser, samt at formidle den sikkerhed og de færdigheder en sådan sport kræver.

§ 3 Medlemskab

Enhver der støtter klubbens formål, ønsker at deltage i dens aktiviteter og som vil indordne sig under klubbens regler kan være medlem af klubben, dog jf. stk. 2, 3 og 4

Stk. 2

Personer under 18 år kan kun opnå medlemskab med tilladelse fra forældre eller værge. Dette gælder ligeledes ved deltagelse i klubbens arrangementer.

Stk. 3

Æresmedlemmer vælges af generalforsamlingen og har samme rettigheder som ordinære medlemmer, men er fritaget for at betale kontingent.

§ 4 Ansvar

Klubben påtager sig intet ansvar overfor dens medlemmer eller andre for følger af ulykker, som måtte finde sted under eller i forbindelse med klubbens aktiviteter og arrangementer.

§ 5 Sikkerhed

Klubben har som medlemsklub af Dansk Klatreforbund valgt at følge regelsættet iht. sikkerhed som anvis af forbundet, dertil vil:

Klubbens sikkerhedsudvalg forestå oplæring / uddannelse af nye medlemmer. Klubbens materiel må kun benyttes såfremt minimum et medlem, som er godkendt af sikkerhedsudvalget er tilstede.

Klubben udsteder fire typer godkendelse:

 • Toprebsklatring: Medlem der er godkendt af sikkerhedsudvalget til at klatre og sikre på topreb.
 • Sikring 1: Medlem der er godkendt af sikkerhedsudvalget til at sikre og klatre på topreb samt førstemandsklatring. Har gennemgået sikkerhedsudvalgets sikkerhedskursus på klatrevæg.
 • Sikring 2: Medlem der er godkendt af sikkerhedsudvalget til at sikre og klatre på topreb, førstemandsklatring samt standplads og abseil.
 • VKI-instruktør: Medlem der er godkendt af sikkerhedsudvalget til at varetage sikkerhedsmæssige opgaver i den daglige klubaktivitet, derunder; ansvarshavende på klubdage, oplæring/uddannelse af medlemmer samt generel sikkerhed i forbindelse med klatring i klubben.

§ 6 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker gennem meddelelse i klubbens medlemsblad eller ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel og med angivelse at dagsorden.

Stk. 3

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab og budget.
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af regnskabskontrollant
 8. Eventuelt

Forslag / punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4

Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør afstemningsmåden, stemmeafgivningen samt afstemningens resultater.

Stk. 5

Beslutninger kan, uanset de fremmødte medlemmers antal, gyldigt vedtages med simpelt stemmeflertal. Dog kan beslutninger om vedtægtsændringer kun gyldigt vedtages, hvis mindst to tredjedele stemmer for ændringsforslaget på en generalforsamling.

Stk. 6

Alle klubbens aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance og som møder op på generalforsamlingen, kan stemme. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan dog finde sted.

Stk. 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller når mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse sker som til den ordinære generalforsamling.

§ 7 Klubbens ledelse

Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger:

– en bestyrelse på 5 personer.

– en suppleant for bestyrelsen

– en regnskabskontrollant

Valg til bestyrelsen sker for en 2-årig periode, således at mindst 2 personer er på valg hvert år. Regnskabskontrollant og suppleant er på valg hvert år.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af formand, næstformand, kasserer samt 2 menige medlemmer. Valg til bestyrelsen er gældende for en 2-årig periode.

Bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

§ 8

Klubben tegnes ved underskrift af formanden.

§9 Kontingent

Størrelsen at kontingentet vedtages af klubbens ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

§10 Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren. Efter regnskabsårets udløb og inden generalforsamlingen afgives regnskabet til revision af de på generalforsamlingen valgte kontrollanter. Regnskabet forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.

§11 Opløsning

Klubben kan opløses, hvis det vedtages ved stemmeflertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med max. 30 dages mellemrum. Ved klubbens opløsning tilfalder dens midler en beslægtet klub.

Revideret December 2016